مشخصات اعضای شرکت ایده پردازان آمارنهاد


چهارشنبه 30 آذر 1390 ساعت 23:03

 

علی رضا دست برآورده دانشجوی ترم 5 دکتری آمار (گرایش استنباط) در دانشگاه فردوسی مشهد

با تخصص در زمینه های رگرسیون آنالیز واریانس طرح آزمایشها اندازه های مکرر تحلیل عاملی آزمون های ناپارامتری تحلیل مسیر و ...

 

جلال چاچی دانشجوی ترم آخر دکتری آمار ( گرایش فازی) در دانشگاه صنعتی اصفهان

با تخصص در زمینه های آمار و احتمال فازی منطق فازی شبکه های عصبی رگرسیون فازی مدل بندی فازی 

ادامه مطلب...

 

الهه آخوندزاده کاشانی کارشناس ارشد آمار اقتصادی اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد

با تخصص در زمینه های احتمالات کنترل کیفیت روشهای نمونه گیری مدل های خطی مباحث مربوط به اقتصاد و علوم اجتماعی و روشهای چند متغیره

 

سمیرا طیموری دانشجوی کارشناسی ارشد آمار اقتصادی اجتماعی در دانشگاه فردوسی مشهد

با تخصص در زمینه های رگرسیون شبیه سازی سری زمانی و پیش بینی استنباط آماری و آزمون فرض مباحث کاربردی علوم اقتصادی و اجتماعی در آمار

 

مژگان نورافشان کارشناس ارشد آمار اقتصادی اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد

با تخصص در زمینه های مدل های خطی آمار فازی روشهای چند متغیره گسسته و روشهای چند متغیره پیوسته استنباط آماری و آزمون فرض

 

حسن وثوقی کارشناس ارشد آمار اقتصادی اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد

با تخصص در زمینه های سری زمانی طرح آزمایش ها نمونه گیری کنترل کیفیت پرسشنامه و نظرسنجی علوم اقتصادی و اجتماعی

 

ریحانه ثانوی گروسی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار ریاضی در دانشگاه پیام نور مشهد

با تخصص در رمینه های ناپارامتری احتمالات مدلهای خطی پرسشنامه و مباحث مربوط به آزمون فرض و آمار استنباطی

مریم حافظی کارشناس ارشد اقتصاد انرژی از دانشگاه فردوسی مشهد. تخصص در زمینه موضوعات اقتصادی و انرژی، آشنا با روش های Var و Panel در اقتصادسنجی.