روایی و پایایی پرسشنامه،آلفای کرونباخ


چهارشنبه 14 دی 1390 ساعت 09:14

آلفای کرونباخ چیست؟ و چگونه در پرسشنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد؟

وقتی شما وسیله ای برای اندازه گیری یک مشخصه یا ویژگی دارید باید مطمئن شوید :
اولا این وسیله می تواند آنچه که شما می خواهید را اندازه بگیرد. مثلا اگر شما می خواهید میزان رضایت شغلی را به وسیله یک پرسشنامه در یک جمعیت خاص اندازه گیری کنید، باید مطمئن باشید سوالاتی را که در پرسشنامه گنجانده اید با اطمینان بالایی این مشخصه را (رضایت شغلی) به درستی اندازه خواهند گرفت. به عبارتی پرسشنامه ای دارای اعتبار و روایی (Validity) است که برای اندازه گیری یک ویژگی کافی و مناسب باشد.
ثانیا این وسیله باید پایایی (Reliability) داشته باشد. به این معنی که اگر در چند زمان مختلف در یک جمعیت از آن استفاده کنیم در نتایج به دست آمده اختلاف چندانی مشاهده نکنیم. ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست دهد. آلفای کرونباخ شاخصی برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه ها است.

  
 مقدار این شاخص بین صفر تا یک در نوسان است.
  وضعیت مطلوب هنگامی است که آین مقدار نزدیک به یک باشد.
در آن k تعداد سوالات پرسشنامه است.
  s واریانس هر پرسش است و  هم واریانس بین سوالات است.

 


واژه ها و اصطلاحات آماری


پنجشنبه 10 آذر 1390 ساعت 18:35

نقطه زینی    saddle point      
تقریب نقطه زینی    saddle point approximation      
حفاظت    safequard      
ایمنی    safety      
مبارزه برای ایمنی    safety campaign      
پارادوکس سن پیترزبورگ    Saint Petersburg paradox      
توزیع تکین سالم    Salem singular distribution      
نمونهگیری سامفورد    Sampford sampling      
خودهمبستگی نمونهای    sample autocorrelation      
اتوکوواریانس نمونهای    sample autocovariance      
ضریب همبستگی نمونهای    sample correlation coefficient      
کوواریانس نمونه    sample covariance      
طرح نمونه    sample design      
تابع نمونه    sample function      
میانگین نمونه    sample mean      
میانه نمونه    sample median      
تعداد نمونه    sample number      
مسیر نمونه    sample path      
نقطه نمونه    sample point      
بازبهکارگیری نمونه    sample reuse      
اندازه نمونه    sample size      
تعیین اندازه نمونه    sample size determination      
برآورد اندازه نمونه    sample size estimation      
فضای نمونه    sample space      
بررسی نمونهای    sample survey      
واریانس نمونه    sample variance      
نمونهگیری    sampling      
طرح نمونهگیری    sampling design      
توزیع نمونهگیری    sampling distribution      
خطای نمونهگیری    sampling error      
کسر نمونهگیری    sampling fraction      
چارچوب نمونهگیری    sampling frame      
نمونهگیری از جامعه متناهی    sampling from finite population      
بازرسی نمونهای    sampling inspection      
بازه نمونهگیری    sampling interval      
روش نمونهگیری    sampling method      
گشتاور نمونهگیری    sampling moment      
بهینهسازی نمونهگیری    sampling optimization      
برنامه نمونهگیری    sampling plan      
راهنمای انتخاب طرح نمونهگیری    sampling scheme      
آمارگیری نمونهای    sampling survey      
واحد نمونهگیری    sampling unit      
واریانس نمونهگیری    sampling variance      
نمونهگیری با جایگذاری    sampling with replacement      
نمونهگیری بدون یادآوری    sampling without recall      
نمونهگیری بدون جایگذاری    sampling without replacement      
صفرهای نمونهگیری    sampling zeros      
نابرابری ساموئلسون    Samuelson's inequality      
نابرابری ساموئلسون-نِیر    Samuelson-Nair inequality      
شاخص سانگوی (فاصله سانگوی)    Sanghvi's index (Sanghvi's distance)      
نابرابری سانوف    Sanov inequality      
توزیع سارگان    Sargan distribution      
فرمول ساترتوِیت    Satterthwaite's formula      
طرح اشباع شده    saturated design      
نمرههای سَوِ ج    Savage scores      
آزمون سَوِ ج    Savage test      
نسبت چگالی سَوِ ج-دیکی    Savage-Dickey density ratio      
پارامتر مقیاس    scale parameter      
آزمون مقیاس    scale test      
مقیاسهای کثرت    scales of numerosity      
مقیاسبندی    scaling      
مقیاسنگاری    scalogram      
نمودار کاوشی    scan diagram      
آمارههای کاوشی    scan statistics      
کاوش    scanning      
نمودار پراکنش    scatter diagram      
تابع پراکنش    scatter function      
نمودار پراکنش    scatter plot      
پراکنشنگار    scattergram      
تغییرات    scedastic      
خم تغییرات    scedastic curve      
آزمون شِیفر-شفیلد    Schafer-Sheffield test      
شیوه مقایسه همزمان شفه    Scheffe's simultaneous comparison procedure      
توزیع شایدهگر-واتسون    Scheidegger-Watson distribution      
شمایی    schematic      
نمودار شمایی    schematic plot      
طرح    scheme      
شاخص تشابه متناسب شوئهنر    Schoener's index of proportional similarity      
قاعده ضرب شونهمان    Schonemann product rule      
مکتب    school      
کوژی شور    Schur convexity      
تجزیه شور    Schur decomposition      
تابع شور    Schur function      
نابرابری شور    Schur inequality      
ضرب شور    Schur product      
دورهنگار شوستر    Schuster periodogram      
ملاک شوارتس    Schwarz criterion      
نابرابری شوارتس    Schwarz inequality      
برآوردگرهای شوئپهگون    Schweppe-type estimators      
روش علمی    scientific method      
1. امتیاز 2. نمره    score      
آمارههای امتیازی    score statistics      
1. امتیازبندی 2. نمرهدهی    scoring      
قاعده امتیازبندی    scoring rule      
نظامهای امتیازبندی در ورزش    scoring systems in sport      
ضریب اسکات برای توافق بین کدگذاران    Scott's coefficient of intercoder agreement      
غربالگری    screening      
غربالگری به کمک متغیّرهای همبسته    screening by correlated variates      
طرح غربالگری    screening design      
جستجو    search      
نظریه جستجو    search theory      
فصلی بودن    seasonality      
روش خط قاطع    secant method      
سکانت هذلولی    sech (= hyperbolic secant)      
توزیع توان دوم سکانت هذلولی    sech-squared distribution      
مرتبه دوم    second-order      
کارآیی مرتبه دوم    second-order efficiency      
دادههای ثانویه    secondary data      
مسئله منشی    secretary problem      
قطاع    sector      
نمودار قطاعی    sector chart      
نمودار قطاعی    sector diagram      
روند دیرپای    secular trend      
رگرسیون بهظاهر نامربوط    seemingly unrelated regression      
جدا شدگی    segregation      
لرزهنگار    seismogram      
جدول عمر گزینشی    select life table      
اریبی گزینش    selection bias      
تفاضل گزینش    selection differential      
گزینش متغیّرهای رگرسیونی    selection of regression variables      
گزینش عاملهای طبقهبندیکننده    selection of stratifiers      
مسئله گزینش    selection problem      
شیوه گزینش    selection procedure      
آماره گزینش    selection statistic      
استنباط گزینشی    selective inference      
کمترین توانهای دوم گزینشی    selective least squares      
شیوه گزینشی    selective procedure      
نمونهگیری گزینشی    selective sampling      
ماتریس خودالحاقی    self-adjoint matrix      
فرایند خودآفین    self-Affine process      
خودسازگاری    self-consistency      
برآوردگر خودسازگار    self-consistent estimator      
فرایند خودتصحیح    self-correcting process      
خودشمارش    self-enumeration      
توزیع خودمعکوس    self-reciprocal distribution      
فرایند خودمشابه    self-similar process      
خودتشابهی    self-similarity      
نمونه خودوزنده    self-weighting sample      
معناشناسی    semantics      
استنباط نیمبیزی    semi-Bayesian inference      
زنجیرهای مارکوف نیماتلافی    semi-dissipative Markov chains      
نیماستقلال    semi-independence      
نیمدامنه بین چارکی    semi-interquartile range      
نیمناوردا    semi-invariant      
نیموارون    semi-inverse      
مربعهای نیملاتین    semi-latin squares      
نیممارکوف    semi-Markov      
فرایند نیممارکوف    semi-Markov process      
نیممیانمیانگینها    semi-midmeans      
مدل نیمپارامتری    semi-parametric model      
نمودار نیمکلوچهای    semi-pie diagram      
دوازدهک    semi-sextile      
توزیع نیملُگنرمال    semilognormal distribution      
آغازگر    seminal      
توزیع نیمپایدار    semistable distribution      
خطای نیمسیستماتیک    semisystematic error      
نیمجدولی    semitabular      
صورت نیمجدولی    semitabular form      
نیمواریانس    semivariance      
پرسش حساس    sensitive question      
تحلیل حساسیت    sensitivity analysis      
خم حساسیت    sensitivity curve      
فضای تفکیکپذیر    separable space      
آماره تفکیکپذیر    separable statistic      
قضیه اَبَرصفحه تفکیککننده    separating hyperplane theorem      
جداسازی میانگینها    separation of means      
جداساز    separator      
هفتک    septile      
آمارههای مقایسه دنبالهها    sequences comparison statistics      
تاریخگذاری دنبالهها    sequences dating      
تحلیل دنبالهای    sequential analysis      
خیدوی دنبالهای    sequential chi-squared      
آزمون خیدوی دنبالهای    sequential chi-squared test      
برآورد دنبالهای    sequential estimation      
برآورد دنبالهای میانگین    sequential estimation of the mean      
برآورد دنبالهای میانگین در جامعه متناهی    sequential estimation of the mean in finite population      
آزمون عمر دنبالهای    sequential life testing      
نسبت احتمال دنبالهای    sequential probability ratio      
آزمون نسبت احتمال دنبالهای    sequential probability ratio test      
شیوه دنبالهای    sequential procedure      
برآوردگر رتبهای دنبالهای    sequential rank estimator      
شیوه بونفرونی رد دنبالهای    sequential rejective Bonferroni procedure      
نمونهگیری دنبالهای    sequential sampling      
آزمون سَوِ ج دنبالهای    sequential Savage test      
آزمون tی دنبالهای    sequential t-test      
آزمون T^2ی دنبالهای    sequential T^2 test      
آزمون دنبالهای    sequential test      
آزمایههای دنبالهای    sequential trials      
همبستگی پیاپی    serial correlation      
کوواریانس پیاپی    serial covariance      
وابستگی پیاپی    serial dependence      
آزمون پیاپی    serial test      
آزمون پیاپی برای تصادفی بودن    serial test of randomness      
تغییرات پیاپی    serial variation      
ردیفسازی    seriation      
1. سری 2. سریها    series      
حسابان سهرا    Serra's calculus      
عامل سرویس    service factor      
دوره سرویس    service period      
زمان سرویس    service time      
تعمیرپذیری    serviceability      
روش کنار گذاشتن    set aside method      
وابستگی مجموعهای    setwise dependence      
ششک    sextile      
اعداد شانموگان    Shanmugan numbers      
قضیه شانون    Shannon theorem      
شاخص شانون-وینر    Shannon-Wiener index      
عامل شکل    shape factor      
آمارشناسی شکلها    shape statistics      
آماره Wی شاپیرو-ویلْک    Shapiro-Wilk W statistic      
فرض صفر مشخص    sharp null hypothesis      
مدل شارپ و لوتکا    Sharpe and Lotka model      
نمایانسازی دادهها    sharpening data      
چندجملهایهای شیفر    Sheffer polynomials      
تصحیح شپارد    Sheppard correction      
فرمول شپارد    Sheppard's formula      
توزیع شرمن    Sherman distribution      
آماره آزمون شرمن    Sherman test statistic      
نمودار شییوهارت    Shewhart chart      
اصل شییوهارت    Shewhart principle      
مدل انتقال    shift model      
مدل شوک    shock model      
برآوردگر شوراک    Shorack estimator      
تقریب شور    Shore approximation      
دادههای کوتاه    short data      
روش میانبُر    shortcut method      
کوتهنیم    shorth      
نوفه شلیک    shot-noise      
توزیع نوفه شلیک    shot-noise distribution      
فرایند نوفه شلیک    shot-noise process      
فرمول شاولتون    Shovelton's formula      
برآوردگر انقباضی    shrinkage estimator      
توزیع پواسون مرکّب زیشل    Sichel's compound Poisson distribution      
آزمون سیگل-توکی    Siegel-Tukey test      
سیگماهمدوره    sigma isochron      
سیگمامشبّکه    sigma lattice      
قید مجموع    sigma restriction      
سیگمامیدان    sigma-field      
آزمون علامت    sign test      
سیگنال    signal      
نظریه آشکارسازی سیگنالها    signal detection theory      
ردگیری    signal tracking      
نسبت سیگنال به نوفه    signal-to-noise ratio      
اندازه علامتدار    signed measure      
آزمون رتبهای علامتدار    signed rank test      
آماره رتبهای علامتدار    signed-rank statistic      
سطح معنیدار بودن    significance level      
سطح معنیدار بودن آزمون    significance level of a test      
احتمال معنیدار بودن    significance probability      
آزمون معنیدار بودن    significance test      
رقم معنیدار    significant digit      
رقم معنیدار    significant figure      
تابع علامت    signum function      
اِزاره    sill      
آزمون سیمز برای فرضهای چندگانه    Simes test of multiple hypotheses      
ماتریسهای مشابه    similar matrices      
ناحیههای مشابه    similar regions      
آزمونهای مشابه    similar tests      
معیار تشابه    similarity measure      
بسط ساده    simple expansion      
فرض ساده    simple hypothesis      
بازی n-نفره ساده    simple n-person game      
ترتیب ساده    simple order      
نمونهگیری تصادفی ساده    simple random sampling      
سادک    simplex      
طرح سادکی    simplex design      
روش سادکی    simplex method      
شاخص سیمپسون    Simpson index      
توزیع سیمپسون    Simpson's distribution      
پارادوکس سیمپسون    Simpson's paradox      
قاعده سیمپسون    Simpson's rule      
نَوَردیدن شبیهسازی شده    simulated annealing      
شبیهسازی    simulation      
زبان شبیهسازی    simulation language      
بازههای اطمینان همزمان    simultaneous confidence intervals      
مدل معادلات همزمان    simultaneous equation model      
استنباط همزمان    simultaneous inference      
آزمون کردن همزمان    simultaneous testing      
توزیع سینگ-مادالا    Singh-Maddala distribution      
انتگرال ساده    single integral      
تکاتصالی    single linkage      
روش خوشهبندی تکاتصالی    single linkage clustering method      
تکنمونهگیری    single sampling      
خم تککوهانه    single-humped curve      
تکقلّهای    single-peakedness      
صف تکسرویسدهی    single-server queue      
تک    singlet      
مجموعه تکعنصری    singleton      
توزیع تکین    singular distribution      
ماتریس تکین    singular matrix      
توزیع نرمال تکین    singular normal distribution      
طرح توزین تکین    singular weighing design      
تجزیه ویژهمقدار    singular-value decomposition      
قضیه حدیِ سینوسواری    sinusoidal limit theorem      
وضع    situation      
تحلیل اندازه و شکل    size and shape analysis      
اندازه بلوک    size of a block      
اندازه جامعه    size of a population      
اندازه آزمون    size of a test      
توزیع چوله    skew distribution      
رگرسیون چوله    skew regression      
دترمینان چولهمتقارن    skew symmetric determinant      
توزیع چولهنرمال    skew-normal distribution      
ماتریس چولهمتقارن    skew-symmetric matrix      
توزیع چوله    skewed distribution      
چولگی    skewness      
طرح نمونهگیری توده کالا با ندیدهگیری    skip-lot sampling plan      
قضیه اسکیتوویچ-دارموآ    Skitovitch-Darmois theorem      
ساخت اسکوروخود    Skorohod construction      
نشانیدنی اسکوروخود    Skorohod embedding      
متغیّر کمکی    slack variable      
احتمال مایل    slanted probability      
توزیع خط کسری    slash distribution      
فرایند اسلهپیان    Slepian process      
نابرابری اسلهپیان    Slepian's inequality      
رگرسیون وارون ورقهورقه شده    sliced inverse regression      
ورقهورقه کردن    slicing      
پارامتر لغزش    slippage parameter      
آزمون لغزش    slippage test      
شیب    slope      
اثر اسلوتسکی    Slutsky effect      
قضیه اسلوتسکی-فرهشه    Slutsky-Frechet theorem      
ناحیه کوچک    small area      
برآورد ناحیه کوچک    small area estimation      
اعداد کوچک    small numbers      
اسمارتینگل    smartingale      
آغشتن و روفتن    smear and sweep      
تصفیه    smelting      
آزمون اسمیرنوف    Smirnov test      
قضیه اسمیرنوف    Smirnov theorem      
آزمون استقلال اسمیت در جدولهای پیشایندی    Smith's test of independence in contingency tables      
توزیع اسمیت-بِین برای طول عمر    Smith-Bain lifetime distribution      
هموار    smooth      
هموارسازی    smoothing      
همواری    smoothness      
پیشین هموار    smoothness prior      
توزیع اسنهدکور    Snedecor distribution      
گلولهبرفی    snowball      
نمونهگیری گلولهبرفی    snowball sampling      
برفدانه    snowflake      
فضای سوبولف    Sobolev space      
تحلیل شبکه اجتماعی    social network analysis      
آمارهای تامین اجتماعی    social security statistics      
آمارهای اجتماعی    social statistics      
جامعهشناسی    sociology      
جامعهسنجی    sociometry      
مدلبندی آسان    soft modeling      
قابلیت اعتماد نرمافزار    software reliability      
زمان اقامت    sojourn time      
ماتریس جواب    solution matrix      
آماره dی سامرز    Somers' d statistic      
شیوه سامرویل برای زیرمجموعهگزینی متّکی بر دامنه چندگانه    Somerville's multiple range subset selection procedure      
روش سور    Sor method      
1. فاصلهگذاری 2. فاصله    spacing      
آزمون گسترهای    span test      
ماتریسهای تُنُک    sparse matrices      
تحلیل دادههای فضایی    spatial data analysis      
توزیع فضایی    spatial distribution      
میانه فضایی    spatial median      
فرایند فضایی    spatial process      
نمونهگیری فضایی    spatial sampling      
برآوردگر اسپیرمن    Spearman estimator      
ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن    Spearman rank correlation coefficient      
ضریب معیار اندازهگیری اسپیرمن    Spearman's foot-rule coefficient      
فرمول اسپیرمن-براون    Spearman-Brown formula      
گونهها    species      
عاملهای ویژه    specific factors      
واریانس ویژه    specific variance      
مشخصسازی    specification      
ویژگی    specificity      
ویژگی حساسیت    specificity sensitivity      
طیفی    spectral      
تحلیل طیفی    spectral analysis      
تجزیه طیفی    spectral decomposition      
تابع چگالی طیفی    spectral density function      
توزیع طیفی    spectral distribution      
برآورد طیفی    spectral estimation      
تجزیه به عاملهای طیفی    spectral factorization      
تابع طیفی    spectral function      
پنجره طیفی    spectral window      
فرمول هموارسازی اسپنسر    Spencer's graduation formula      
کُره    sphere      
فضاپرکنی با کُره    sphere packing      
توزیع کُروی    spherical distribution      
میانه کُروی    spherical median      
رگرسیون کُروی    spherical regression      
کُروی بودن    sphericity      
سلسله رویدادها    spike trains      
اتحاد اسپیتزر    Spitzer's identity      
قضیه اسپیتزر-روزن    Spitzer-Rosen theorem      
تابع اسپلاین    spline function      
طرح کرتهای خرد شده    split-plot design      
فرایند خودبهخود    spontaneous process      
پراکنش    spread      
همبستگی دروغین    spurious correlation      
ماتریس مربع    square matrix      
آزمون معنیدار بودن افشرده    squeeze significance test      
گروه پایداری    stability group      
پایدارسازی    stabilization      
پایدارساز    stabilizer      
توزیع پایدار    stable distribution      
برآورد پایدار    stable estimation      
حدس همسانریختی پایدار    stable homeomorphism conjecture      
جمعیت پایدار    stable population      
فرایند پایدار    stable process      
رگرسیون مرحلهبهمرحله    stagewise regression      
روش پلکانی    staircase method      
داو    stake      
نمودار چکنده    stalactite plot      
مجتمع استاندارد    standard complex      
انحراف استاندارد    standard deviation      
خطای استاندارد    standard error      
صورت استاندارد معادله    standard form of an equation      
توزیع نرمال استاندارد    standard normal distribution      
استانداردسازی    standardization      
انحراف استاندارد شده    standardized deviate      
توزیع استاندارد شده    standardized distribution      
نسبت مرگ و میر استاندارد شده    standardized mortality ratio      
متغیّر تصادفی استاندارد شده    standardized random variable      
نرخ استاندارد شده    standardized rate      
آماره آزمون استاندارد شده    standardized test statistic      
واحدهای استاندارد شده    standardized units      
نُهنمرهای استاندارد    stanine      
مقیاس نُهنمرهای استاندارد    stanine scale      
شیب ستارهای    star slope      
مرتب کردن ستارهشکل    starshaped ordering      
مقدار آغازین    starting value      
فضای وضعیت    state space      
شبکههای ایستگاهی    station networks      
مانایی    stationarity      
مانا    stationary      
توزیع مانا    stationary distribution      
فرایند نقطهای مانا    stationary point process      
جمعیت مانا    stationary population      
فرایند مانا    stationary process      
سریهای زمانی مانا    stationary time series      
آماره(ها)    statistic(s)      
الگوریتم آماری    statistical algorithm      
تحلیل آماری    statistical analysis      
کاربردهای آماری همگرایی ضعیف    statistical applications of weak convergence      
جنبههای آماری تماشای تلویزیون    statistical aspects of television viewing      
نظریه آماری ارتباطات    statistical communication theory      
محرمانه بودن آماری    statistical confidentiality      
مشاوره آماری    statistical consulting      
کنترل آماری    statistical control      
خمیدگی آماری    statistical curvature      
توزیع آماری    statistical distribution      
برنامه بومشناسی آماری    statistical ecology program      
آموزش آمار    statistical education      
تعادل آماری    statistical equilibrium      
شواهد آماری    statistical evidence      
مغالطه آماری    statistical fallacy      
تابعک آماری    statistical functional      
نمودارهای آماری    statistical graphics      
فرض آماری    statistical hypothesis      
استقلال آماری    statistical independence      
تطبیق آماری    statistical matching      
مکانیک آماری    statistical mechanics      
روشهای آماری در عیارسنجی زیستی    statistical methods in bioassay      
روشهای آماری در روانتنانی    statistical methods in psychophysics      
مدلبندی آماری    statistical modeling      
اداره آمار    statistical office      
بسته نرمافزاری آماری    statistical package      
فیزیک آماری    statistical physics      
کنترل کیفیت آماری    statistical quality control      
خودتشابهی آماری    statistical self-similarity      
نرمافزار آماری    statistical software      
آزمون آماری    statistical test      
نظریه آماری دستگاههای خطی    statistical theory of linear systems      
ترمودینامیک آماری    statistical thermodynamics      
ناحیههای تحمل آماری    statistical tolerance regions      
بلوکهای از نظر آماری معادل    statistically equivalent blocks      
آمارشناس    statistician      
1. آمار 2. علم آمار    statistics      
آمار و هوش مصنوعی    statistics and artificial intelligence      
آمار و مطالعات مذهبی    statistics and religious studies      
آمار در علوم جانوری    statistics in animal science      
آمار در حسابرسی    statistics in auditing      
آمار در بلورنگاری    statistics in crystallography      
آمار در دندانپزشکی    statistics in dentistry      
آمار در مالیه    statistics in finance      
آمار در جنگلداری    statistics in forestry      
آمار در قماربازی    statistics in gambling      
آمار در زمینفیزیک    statistics in geophysics      
آمار در مطالعات تاریخی    statistics in historical studies      
آمار در حقوق    statistics in law      
آمار در زبانشناسی    statistics in linguistics      
آمار در علم مدیریت    statistics in management science      
آمار در بازاریابی    statistics in marketing      
آمار در تشخیص پزشکی    statistics in medical diagnosis      
آمار در پزشکی    statistics in medicine      
آمار در هواشناسی    statistics in meteorology      
آمار در چشمپزشکی    statistics in ophthalmology      
آمار در صنعت داروسازی    statistics in pharmaceutical industry      
آمار در علوم سیاسی    statistics in political science      
آمار در روانشناسی    statistics in psychology      
آمار در جامعهشناسی    statistics in sociology      
آمار در ورزش    statistics in sports      
آمار در ایمنی وسائط نقلیه    statistics in vehicle safety      
آمارههای فرادادهای    statistics metadata      
آماره جنایی دادگستری    statistics of criminal justice      
آمار زلزلهها    statistics of earthquakes      
آمار درآمد    statistics of income      
آمار برای مدیریت مخاطره    statistics of risk management      
آمارههای شکل    statistics of shape      
توزیع پایا    steady distribution      
وضعیت پایا    steady state      
آماره استیل    Steel statistic      
اثر استاین    Stein effect      
برآوردگر استاین    Stein estimator      
اتحاد استاین    Stein identity      
روش استاین    Stein's method      
فراوانترین مقدار استاینر    Steiner's most frequent value      
نمایش ساقه و برگ    stem-and-leaf display      
تابع پلّهای    step function      
روش گامبهپس    step-down method      
خوشهبندی گاماندازهای    step-size clustering      
روش گامبهپیش    step-up method      
رگرسیون گامبهگام    stepwise regression      
روشهای بازنمونهگیری گامبهگام    stepwise resampling methods      
سهبُعدنگار    stereogram      
سهبُعدیشناسی    stereology      
کسر استیلتیس    Stieltjes fraction      
انتگرال استیلتیس    Stieltjes integral      
توزیع استرلینگ    Stirling distribution      
ماتریس استرلینگ    Stirling matrix      
عدد استرلینگ    Stirling number      
فرمول استرلینگ    Stirling's formula      
تقریب تصادفی    stochastic approximation      
قاعده زنجیری تصادفی    stochastic chain rule      
مدلِ بخشیِ تصادفی    stochastic compartment model      
پیچیدگی تصادفی    stochastic complexity      
کنترل تصادفی    stochastic control      
همگرایی تصادفی    stochastic convergence      
کوتاهسازی تصادفی    stochastic curtailment      
جمعیتشناسی تصادفی    stochastic demography      
معادلات دیفرانسیل تصادفی    stochastic differential equations      
غلبه تصادفی    stochastic domination      
معادله تصادفی    stochastic equation      
از کار افتادگی تصادفی    stochastic failure      
بازی تصادفی    stochastic game      
آبشناسی تصادفی    stochastic hydrology      
استقلال تصادفی    stochastic independence      
انتگرال تصادفی    stochastic integral      
ماتریس تصادفی    stochastic matrix      
مکانیک تصادفی    stochastic mechanics      
مدل تصادفی    stochastic model      
1. ترتیب تصادفی 2. مرتب کردن تصادفی    stochastic ordering      
نظریه پَرشیدگی تصادفی    stochastic perturbation theory      
مدل جمعیتی تصادفی    stochastic population model      
مسئله تصادفی    stochastic problem      
فرایند تصادفی    stochastic process      
مدل برنامهریزی تصادفی    stochastic programming model      
مدل رگرسیونی تصادفی    stochastic regression model      
نظریه مخاطره تصادفی    stochastic risk theory      
متغیّر تصادفی    stochastic variable      
مجموعه مرجع به طور تصادفی بسته    stochastically closed reference set      
متغیّر به طور تصادفی بزرگتر    stochastically larger variable      
به طور تصادفی یکنوا    stochastically monotone      
شاخص بهای بازار سهام    stock market price index      
ملاک ردّ استون    Stone's rejection criterion      
توزیع متوقف    stopped distribution      
مجموعمتوقف    stopped-sum      
توزیع توقف    stopping distribution      
عدد توقف    stopping number      
قاعده توقف    stopping rule      
زمان توقف    stopping time      
نظریه انبارش    storage theory      
1. طبقهها 2. لایهها    strata      
نمودار چندلایه    strata chart      
راهبرد    strategy      
طبقهبندی    stratification      
طرح طبقهبندی شده    stratified design      
نمونهگیری چندمرحلهای طبقهبندی شده    stratified multistage sampling      
نمونهگیری طبقهبندی شده    stratified sampling      
عامل طبقهبندیکننده    stratifier      
طبقه    stratum      
قرعهکشی    straw poll      
1. قوّت 2. مقاومت    strength      
قوّت طرح نمونهگیری    strength of a sampling plan      
قوّت آزمون    strength of a test      
مدل تنش و مقاومت    stress-strength model      
سختگیرانه    stringent      
نوار    strip      
کرتهای نواری    strip plots      
نمونهگیری نواری    strip sampling      
همگرایی قوی    strong convergence      
قانون قوی اعداد بزرگ    strong law of large numbers      
نظریه قوی نمره واقعی    strong true-score theory      
رده قویاً ارگودیک    strongly ergodic class      
تابع قویاً اندازهپذیر    strongly measurable function      
توزیع ساختاری    structural distribution      
مدل معادله ساختاری    structural equation model      
برآورد ساختاری    structural estimation      
استنباط ساختاری    structural inference      
مدل ساختاری    structural model      
پارامتر ساختاری    structural parameter      
پیشگویی ساختاری    structural prediction      
احتمال ساختاری    structural probability      
رگرسیون ساختاری    structural regression      
صفرهای ساختاری    structural zeros      
ساختارگرا    structuralist      
تابع ساختار    structure function      
ماتریس باساختار    structured matrix      
آزمون استوارت-ماکْسوِل    Stuart-Maxwell test      
توزیع استیودنت    Student distribution      
آزمون tی استیودنت    Student's t-test      
استیودنتیدن    Studentization      
تابع مشخصه تجربی استیودنتیده    Studentized empirical characteristic function      
انحراف کرانگین استیودنتیده    Studentized extreme deviate      
توزیع ماکسیمال استیودنتیده    Studentized maximal distribution      
دامنه تغییرات استیودنتیده    Studentized range      
مانده استیودنتیده    Studentized residual      
قاعده استورجس    Sturges' rule      
توزیع پواسون بریدهبریده    stuttering Poisson distribution      
دادههای زیرمتعادل    sub-balanced data      
زیرجمعی    subadditive      
تابع زیرجمعی    subadditive function      
نمودار رویه تقسیم شده    subdivided-surface chart      
توزیع زیرنمایی    subexponential distribution      
هموارسازی آماری جزئی    subgraduation      
زیرگروه    subgroup      
آزمون زیرفرض    subhypothesis testing      
آزمودنی    subject      
احتمال ذهنی    subjective probability      
تصادفی بودن ذهنی    subjective randomness      
ذهنیگرا    subjectivist      
زیرمیانگین    submean      
زیرنرمال    subnormal      
پراکنش زیرنرمال    subnormal dispersion      
زیرنمونه    subsample      
زیرنمونهگیری    subsampling      
گروه جایگشتها    substitution group      


سایر صفحات : 1