کاربرد آمار در پزشکی


دوشنبه 10 بهمن 1390 ساعت 11:49

 

در مقاله زیر موارد زیر بررسی شده است

1 –مزایای کار با نرم افزارهای آماری در پزشکی

2- انتقال اطلاعات بین بانکهای اطلاعاتی و نرم افزازرهای آماری

3-  معرفی نرم افزارها و بسته های آماری مورد استفاده در پزشکی

 

4-  وقوع و فراوانی بیماریها و فاکتورهای موثر بر آن

5-  مراحل انجام یک مطالعه اپیدمیولوژیک

-ایجاد ایده و فرضیه

-ارائه پروپزال

- ارائه پروتوکل

- انجام مطالعه

-ارائه نتایج و بحث و نتیجه گیری

6-  انجام مطالعه

- نمونه گیری

- بررسی صحت ها

-تبدیل اطلاعات

-ورود اطلاعات به کامپیوتر

-آنالیز آماری و استخراج نتایج

-نتیجه گیری و بحث

7- آنالیز آماری و استخراج نتایج

-سنجش مشاهدات

-توصیف نتایج

-تحلیل نتایج

-.........

نویسنده: دکتر جعفر علاوی طوسی

برای دانلود متن کامل لینک زیر را دانلود کنید

دانلود

مشاوره آماری پایان نامه ها و پروژه های پزشکی توسط شرکت آمارنهاد امید پذیرفته میشود: 05118837389 , 09156546511