در هر کجای ایران هستید و به متخصص آماری نیاز دارید با ما تماس بگیرید

email: amarnahad@yahoo.com

Tell: 05118837389 - 09153052079

 


spss ضرايب همبستگي در نرم افزار


پنجشنبه 4 خرداد 1391 ساعت 10:47

به نام خدا

 

وقتی شما صفت‌های متعددی از یک جمعیت را مطالعه می‌کنید؛ ممکن است بخواهید بدانید بین این صفت‌ها رابطه‌ای وجود دارد یا خیر؟ مثلاً می‌دانیم به طور معمول بین قد و وزن افراد رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی اشخاص بلند قد وزن بیشتری نسبت به افراد کوتاه قد دارند. ضريب همبستگي را به عنوان شاخصي براي اندازه گيري شدت رابطه بين متغيرها استفاده مي‌كنند. در آمار با وجود انواع متغيرها، فرمول‌هاي متعددي نيز براي اندازه گيري رابطه بين آن‌ها وجود دارد. در لينك زير و در قالب يك فايل pdf به معرفي انواع همبستگي پرداخته شده و تا حد امكان براي هر يك مثالهايي با نرم افزار spss ارايه شده است.

 بررسي انواع همبستگي با استفاده از نرم افزار spss


آزمون‌های هم‌بستگی (دومتغیره) و تحلیل فرضیه‌ رابطه‌ای


پنجشنبه 4 خرداد 1391 ساعت 10:45

۱. هدف

۱-۱  مفهوم همبستگی دو متغیره و علیت

شدت وابستگی دو متغیر به هم را هم‌بستگی گویند. که معمولا آن را با ضریبی بین -۱ تا +۱ بیان می‌دارند. اگر ضریب هم‌بستگی بین دو متغیر بیش‌تر از صفر باشد٬ آن‌ها با هم رابطه‌ مثبت دارند. حال اگر ضریب هم‌بستگی بین آن‌ها از صفر کم‌تر باشد٬ رابطه بین آن‌ها منفی است. ناگفته نماند که اگر نمونه‌گیری صورت پذیرفته باشد٬  ضریب هم‌بستگی باید از لحاظ آماری٬ معنی‌دار باشد. هم‌چنین٬ به یاد داشته باشید که هم‌بستگی رابطه‌ی علت و معلولی نیست و تنها بیان‌گر شدت وابستگی دو متغیر به یک‌دیگر است.

در جدول زیر٬ آزمون‌های هم‌بستگی مختلفی که با SPSS PASW می‌توان محاسبه کرد را به نمایش می‌گذارد

.

  نوع دو متغیر   ضرایب قابل محاسبه مسیر موجود در نرم‌افزار
  هر دو اسمی
یکی اسمی و دیگری رتبه‌ای
  کرامر٬ ضریب توافق C٬ تاوگودمن و کراسکال     Analyze >Descriptive Statistics >Crosstabs| statistics
  هر دو مقیاس رتبه‌ای  ٬ Dسامرز گاما٬ تاو کندال b و C٬
یکی با مقیاس اسمی/رتبه‌ای و دیگری فاصله‌ای/نسبی مجذور اتا
هر دو فاصله‌ای/ نسبتی اسپیرمن و پیرسون Analyze>Correlate>Bivariateآزمون‌های هم‌بستگی اسپیرمن و پیرسون٬ پرکاربردترین آزمون در پژوهش‌های علوم انسانی‌اند و از آن‌جا که در بیش‌تر پژوهش‌ها برای طیف‌های پرسش‌نامه فواصل مساوی در نظر گرفته می‌شود٬ متغیرهای اسمی و رتبه‌ای٬ به متغیرهای فاصله‌ای و نسبتی تبدیل می‌شوند و برای تحلیل رابطه‌ها٬ از این دو ضریب استفاده می‌شود. اگر توزیع نرمال باشد٬ از آزمون پارامتری پیرسون ودر غیر این‌صورت از آزمون اسپیرمن استفاده می‌شود.

 

۱-۲ هدف استفاده

در آزمون‌های هم‌بستگی٬ عموما با دو متغیر سروکار داریم. و شدت وابستگی آن دو را می‌سنجیم. بنابراین برای تست فرضیه‌های رابطه‌ای از  این آزمون استفاده می‌شود.

 


تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌ها٬ تکنیک‌های رایج در علوم انسانی


پنجشنبه 4 خرداد 1391 ساعت 01:38

تحلیل آماری و آزمون فرضیه‌ها٬ تکنیک‌های رایج در علوم انسانی

 

تحلیل آماری٬ آزمون‌ فرضیه های آماری و نوشتن گزارش تحلیل در علوم انسانی فرآیندی است که فعالیت‌های  نسبتا مشابهی دارد. در این تصویر٬ این رویه و تکنیک‌های رایج تحلیل به نمایش گذاشته شده است.  کار تحلیل٬ بعد ورود داده‌ها و اعتبارسنجی آماری (در صورت نیاز) با تحلیل توصیفی داده‌ها آغاز می‌شود و سپس از آزمون‌هایی که عمدتا جزو تکنیک‌های استنباطی قرار می‌گیرند٬ استفاده می‌شود. بسته به نوع فرضیه که توصیفی٬ رابطه‌ای و یا تفاوتی باشد٬ آزمون فرض انجام می‌گیرد و در انتها گزارش کار تحلیل تهیه می‌شود.

به یاد داشته باشید که برای انجام هر نوع تحلیل آماری٬ ایتدا باید اهداف٬ سوالات و یا فرضیه‌های کار پزوهشی خود را بدانید.

 

آزمون کروسکال والیس٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی نمونه‌های مستقل


پنجشنبه 4 خرداد 1391 ساعت 01:35

آزمون کروسکال والیس٬ تحلیل فرضیه‌‌ی تفاوتی نمونه‌های مستقل 

الف. هدفآزمون کروسکال-والیس (Kruskal-wallis) آزمونی ناپارامتریک می‌باشد که هم‌ارز  آزمون پارامتریک تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) است.به بیان بهتر٬ در این آزمون به بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه مستقل پرداخته می‌شود. برای نمونه٬ محققی درصدد است تفاوت بین سطح تحصیلات و رضایت شغلی کارکنان را بسنجد. وی برای این‌که بتواند از آزمون کروسکال-والیس استفاده کند٬ رضایت شغلی را به گونه‌ای سنجیده است که نمرات پیوسته از نمره‌ ۰ تا ۱۰۰ را در مورد این متغیر در اختیار دارد. او می‌داند که آزمون کروسکال-والیس٬ گونه‌ای بسط‌یافته از آزمون  من-وایتنی است و باید تعداد سطوح زیاد و متغیری پیوسته داشته باشد... .


ANOVA آزمون تحلیل واریانس٬ مقایسه چند جامعه مستقل


پنجشنبه 4 خرداد 1391 ساعت 01:34

(ANOVA) آزمون تحلیل واریانس٬ مقایسه چند جامعه مستقل

۱.هدف
آزمون تحلیل واریانس (ANOVA)  یک آزمون پارامتری می‌باشد که در آن به بررسی واریانس بیش از دو جامعه  پرداخته می‌شود. از این آزمون٬ از آن‌جایی که با چند  حالت سرو کار داریم٬ برای آزمون فرضیه‌های تفاوتی استفاده می‌شود

برای نمونه٬ محققی می‌خواهد عملکرد شعلی کارکنان را بر مبنای سه طبقه سابقه کارشان (از ۱ تا ۱۰ سال٬ از ۱۱ تا ۲۰ سال و ۲۰ به بالا) بسنجد.  وی با این آزمون می‌تواند مشخص نماید که آیا عملکرد شغلی این سه گروه به یک اندازه است یا خیر. آزمون آنووا به آزمون مقایسه میانگین دو جامعه با استفاده از توزیع T شباهت دارد. با این تفاوت که در این آزمون به مقایسه بیش از دو گروه پرداخته می‌شود. همچنین٬ بر خلاف آزمون T٬ در این‌جا تاکید بر روی واریانس جوامع می‌باشد.

از این آزمون برای مثال‌های زیر نیز می‌توان استفاده نمود.

  • بررسی تفاوت بین میزان فروش ۵ نمایندگی شرکت GMI6
  • مقایسه و مطالعه تفاوت بین کیفیت محصولات ساخته شده توسط سه ماشین یک٬ دو و سه شرکت تولیدی پوشاک مهرداد
  • بررسی تفاوت بین سطح تحصیلات (طبقه‌بندی شده) و میزان رضایت شغلی     

 


سایر صفحات : 123456...